Regulamin serwisu internetowego POLSKISPORT2024.PL

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:
Regulamin — niniejszy dokument, który wraz z załącznikami określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora/Usługodawcy portalu internetowego www.polskisport2024.pl;
Serwis — portal polskisport2024.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.polskisport2024.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez portal.
Administrator, Usługodawca — podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest STOWARZYSZENIE POLSKI SPORT 2024 z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 170, KRS:0000444240.
Użytkownik — każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz usług dostępnych w Serwisie.
Umowa — umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu o świadczenie usług, które są celem działania Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu i aktywacja konta użytkownika w serwisie, jak również akceptacja zaktualizowanego Regulaminu w przypadku jego zmiany.

§2 Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego polskisport2024.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.polskisport2024.pl / polskisport2024.pl.
Zapisy Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu polskisport2024.pl.
Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§3 Warunki korzystania z Serwisu

1. Właścicielem Serwisu jest STOWARZYSZENIE POLSKI SPORT 2024 z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-836), ul. Wrocławska 170, KRS:0000444240.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest tworzenie przez jego użytkowników bazy wyników sportowych polskich dzieci i młodzieży gimnazjalnej,
3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem działalności Serwisu. Świadczenie usług odpłatnych odbywać się będzie na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach.
4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
5. Do korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.
6. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług Serwisu, w szczególności do weryfikacji autoryzacji.
7. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
8. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
9. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§4 Uczestnictwo w Serwisie

1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w momencie dokonania przez Usługodawcę weryfikacji Użytkownika zakończonej przyznanym i wysłanym pocztą elektroniczną loginem i hasłem dostępowym do Systemu, natomiast rozwiązanie umowy następuje na wniosek Użytkownika przesłany pocztą elektroniczną do Usługodawcy w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie jest bezpłatne.
5. W Serwisie prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, które Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub innych podmiotów. Treści te stanowią integralną część Serwisu.

§5 Zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis jest niekomercyjnym przedsięwzięciem przeznaczonym wyłącznie dla nauczycieli WF i trenerów dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
2. Serwis umożliwia aktywne tworzenie przez jego użytkowników (nauczycieli wf, trenerów), bazy wyników sportowych polskich dzieci i młodzieży gimnazjalnej, jako materiału do analiz porównawczych i odnajdywania talentów sportowych, a także organizowanie ogólnopolskich zawodów sportowych online (autorski, chroniony projekt Stowarzyszenia Polski Sport 2024) , mających charakter nieoficjalnych mistrzostw kraju. Dalszym efektem działań użytkowników może być pomoc związków, klubów sportowych, średnich szkół mistrzostwa sportowego w rozwijaniu kariery sportowej uzdolnionych uczniów, a także sponsorska pomoc materialna zarówno dla uczniów jak i aktywnych w programie nauczycieli.
3. Zabronionym jest działanie mogące utrudniać lub w jakikolwiek sposób zakłócić działanie Serwisu, a także działania polegające na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu innym Użytkownikom. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Użytkownika, Administrator ma prawo do podjęcia czynności uniemożliwiających wykonywanie tego rodzaju zabronionych praktyk.
4. Działania Użytkownika polegające na próbie szkodliwego ingerowania w funkcjonowanie Serwisu, w tym próby ominięcia zabezpieczenia głosowania na zasadzie - jeden głos na jednego piłkarza w ciągu jednej doby - stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5. Wszelkie rankingi, zestawienia, konkursy i gry zamieszczane na portalu polskisport2024.pl są wyłącznie bytami tworzonymi przez i dla użytkowników serwisu.
6. Użytkownicy portalu polskisport2024.pl maja prawo do zgłaszania administratorowi nieprawidłowości danych umieszczonych w serwisie, jak i do przesyłania informacji dotyczących usunięcia własnego profilu z serwisu (np. zakończenie pracy z daną grupą dzieci i młodzieży itp.). Administrator po zweryfikowaniu takich informacji wprowadzi zmiany na stronie.

§6 Własność intelektualna

1. Portal polskisport2024.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, sposób ich publikacji podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu polskisport2024.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu polskisport2024.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu polskisport2024.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu polskisport2024.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu polskisport2024.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu polskisport2024.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

§7 Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
2. Nieuprawione jest dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

§8 Odpowiedzialność usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownicy zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni na stronie głównej Serwisu.

§9 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje, reklamacje odnośnie Serwisu i jego usług mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres e-mail: admin@polskisport2024.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie POLSKI SPORT 2024, 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§10 Przepisy końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie portalu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyn. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na głównej stronie internetowej Serwisu.
4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu powinien wówczas odstąpić od korzystania z Serwisu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu we wszystkich jego punktach należy do Właściciela serwisu polskisport2024.pl